Denne personvernerklæringen gjelder for Advokatfirma Øystein Vikstøl, org. nr. 971 332 336.

Advokatfirmaet behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, www.advfellesskapet.no.

Personvern er viktig i advokatfirmaets leveranser, og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet.

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Informasjonskapsler (cookies):

Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Følgende informasjonskapsler brukes på www.vikstol.no:

Ingen.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Det som logges er ip-adresse, tidspunkt, hvilken side som åpnes.

Formålet med innhenting av personopplysninger

I all hovedsak innhentes personopplysninger for å kunne ivareta klientenes interesser i saker advokatfirmaet bistår.

Hvordan innhenting av personopplysninger foregår

Grunnlaget for innhenting av personopplysninger er som hovedregel basert på samtykke fra den personen som opplysningene kan knyttes til (den registrerte). Rettslig grunnlag for innhenting av personopplysninger følger av GDPR artikkel. 6 nr. 1 bokstav a (samtykke fra den registrerte), bokstav b (avtale med privatklienten), bokstav c (oppfylle rettslig forpliktelse, for eksempel hvitvaskingsloven §§ 4 (2) nr. 3, jf. 17 og 18), bokstav e (allmennhetens interesse – straffesaker)

I enkelte tilfeller vil grunnlaget for innhenting av personopplysninger være basert på en konkret interesseavveining.

Hvilke personopplysninger behandles, og hvor hentes de fra?

Vi er pålagt å utføre kontroll av legitimasjon av nye klienter, og lagrer blant annet personalia som navn, fødselsnummer, adresse, mailadresse mv. I den grad det er nødvendig for å løse våre oppdrag, innhenter vi også informasjon fra motpart, domstoler, politi/påtalemyndighet eller andre offentlige myndigheter, for eksempel Statens Kartverk.

Grunnlaget for innhentingen og registreringen er klientens samtykke, som gis i oppdragsavtale mellom selskapet og klienten. Vi kan ikke påta oss oppdrag hvis ikke klienten gir oss de opplysningene vi trenger for å løse oppdraget.

Advokatfirmaet behandler personopplysninger om klienter, kunder og leverandører i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Advokatfirmaet behandler også personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.

Personopplysninger tilknyttet ansatte blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt i selskapet.  Personopplysninger om søkere til stillinger blir slettet senest 6 måneder etter at vedkommende søkte på stilling hos advokatfirmaet med mindre vedkommende blir ansatt.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?

I et klient-forhold er det for den registrerte frivillig å oppgi personopplysninger. Det forekommer likevel tilfeller hvor det er avgjørende for saken at personopplysninger innhentes. Dersom personopplysninger ikke vil oppgis, kan dette medføre at klientforhold vil måtte avsluttes, eller at oppdrag på klientens vegne ikke kan utføres.

Personopplysninger Advokatfirma Øystein Vikstøl har innhentet utleveres ikke til tredjeparter uten den registrertes samtykke.

Innsyn

Den registrerte kan til enhver tid be om innsyn i hva slags data som er registrert.

Arkivering og sletting av registrerte personopplysninger

På samme måte kan den registrerte selv be om at lagrede personopplysninger slettes fra våre registre.

Advokatfirmaet har interne rutiner for å ivareta våre klienters personvern, og har også systemer som sørger for krypterte dataforbindelser. Av sikkerhetsmessige årsaker gjengis ikke våre rutiner i detalj.

Advokatfirma Øystein Vikstøl sin behandling av personopplysninger er underlagt norsk lov.

Kontaktinformasjon

Henvendelser kan rettes til ov@advfellesskapet.no

eller

Øystein Vikstøl
Postboks 737
4666 KRISTIANSAND

Telefon: 38 17 89 40

Mobil: 908 44 610

Hvitvasking

Advokatfirma Øystein Vikstøl er pålagt å gjennomføre kontroll i samsvar med bestemmelser i hvitvaskingsloven §§ 5, 6 og 15, samt å gjennomføre nærmere undersøkelser dersom det foreligger en mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling, jf. hvitvaskingsloven § 17.

Blant opplysningene vi er pålagt å behandle i denne forbindelse er navn/foretaksnavn, fødselsnummer/organisasjonsnummer, fast adresse, familieforhold (tilknytning til politisk eksponerte personer), og opplysninger knyttet til eventuell mistanke om straffbare forhold.

Behandling av personopplysninger knyttet til kundekontroll og en eventuell undersøkelsesplikt kan innebære behandling av sensitive personopplysninger, blant annet knyttet til straffbare forhold.

Etter hvitvaskingsloven § 22 er vi pålagt å oppbevare dokumenter benyttet i forbindelse med kundekontroll i minst fem år etter at kundeforholdet er avsluttet eller transaksjonen er gjennomført, med mindre lengre frister følger av annen lov eller forskrift.

Under visse omstendigheter er advokatfirmaet også pålagt å utlevere opplysninger til Økokrim, eksempelvis dersom det foreligger mistanke om at en transaksjon har tilknytning til utbytte av en straffbar handling. Dette gjelder likevel ikke dersom vi har fått kjennskap til forholdet gjennom arbeidet med å fastslå klientens rettsstilling.